Prešovský emeritný gréckokatolícky biskup Ján Hirka sa dožíva 90 rokov

14.11.2013


Nezlomilo ho väzenie, ani dlhý pobyt na samotkách či nebezpečná práca v bani. Emeritný prešovský biskup Gréckokatolíckej cirkvi Mons. Ján Hirka sa v sobotu 16. novembra dožíva vzácneho jubilea - 90 rokov.
Mons. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach. Od útleho detstva ho v rodine viedli k modlitbám a kresťanskému životu.
 
Po skončení základnej školy sa vzdelával v Gréckokatolíckom ruskom gymnáziu v Prešove, ktoré založil blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič.
 
Medzi študentom Hirkom a biskupom Gojdičom, ktorý gymnázium často navštevoval, sa vytvorila vzájomná dôvera, ktorá pretrvávala aj v kňazskom seminári, keď ho poslal dokončiť štúdium teológie na Karlovu univerzitu do Prahy a zároveň mu zveril na starosť ďalších deviatich bohoslovcov.
 
Totalitný režim udrel aj pri jeho vysviacke
Tam sa bohoslovec Hirka prvýkrát stretol s brutalitou totalitného režimu, ktorý 15. júna 1949, na sviatok Božieho tela, zmaril slávnosť v Katedrále sv. Víta a arcibiskupa Berana internovali v domácom väzení.
 
Štátna moc zasiahla aj pri kňazskej vysviacke Jána Hirku 31. júla 1949, keď na poslednú chvíľu zakázala jej konanie v prešovskej katedrále. Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko však napriek tomu udelil sviatosť kňazstva Jánovi Hirkovi i jeho spolubratovi Jozefovi Kellövi v seminárnej kaplnke.
 
Novokňaz Hirka sa po primíciách v rodných Abranovciach okrem kaplána stal ako koncipista na biskupskom úrade blízkym spolupracovníkom biskupa Gojdiča. Našiel v ňom príklad, ako treba i v ťažkých časoch slúžiť veriacim.
 
Z toho vyplývala aj jeho tajná pastorácia po tom, ako bola Gréckokatolícka cirkev postavená mimo zákon v roku 1950.
 
Bol prenasledovaný, vyšetrovaný a väznený, obvinili ho zo zaujatosti voči vtedajšiemu štátnemu zriadeniu a tiež proti pravosláviu. Nezlomili ho však ani vyšetrovania, väzenia ani dlhý pobyt na samotkách či ťažká a nebezpečná práca v bani.
 
Po okupácii chýbali kňazi
V roku 1968 po znovuzrodení Gréckokatolíckej cirkvi sa Ján Hirka na základe rozhodnutia pápeža Pavla VI. stal ordinárom s právami prešovského sídelného biskupa. Musel však čeliť mnohým problémom, lebo Gréckokatolícka cirkev bola síce povolená, ale bez navrátenia chrámov do vlastníctva tejto cirkvi.
 
V období normalizácie po okupácii v auguste 1968 chýbali kňazi na pokrytie pastorácie. S veľkým vypätím síl slúžil veriacim spolu s ďalšími duchovnými. Napriek chatrnému zdraviu mu pomáhal biskup Vasiľ Hopko až do svojho odchodu do večnosti.
 
Ani po smrti biskupa Hopka štátna moc nedovolila Hirkovi biskupskú vysviacku, ani zriadenie bohosloveckej fakulty a kňazského seminára.
 
Obnovil vyučovanie na bohosloveckej fakulte
Až po veľkých zmenách v Novembri 1989, už 21. decembra 1989, pápež Ján Pavol II. vymenoval Mons. Jána Hirku za prešovského sídelného biskupa. Jeho biskupská vysviacka 17. februára 1990 sa konala v preplnenej mestskej športovej hale v Prešove za prítomnosti veľkého počtu cirkevných predstaviteľov z celého sveta.
 
Za pomoci verných spolupracovníkov sa biskupovi Hirkovi ešte v roku 1990 podarilo obnoviť vyučovanie na bohosloveckej fakulte a tak zabezpečiť čo najskoršie doplnenie chýbajúcich kňazov pre službu vo farnostiach.
 
Absolvoval veľa pracovných ciest, aby získal darcov na financovanie opráv cirkevných objektov nielen v Prešove, ale vo všetkých farnostiach.
 
Teší sa na vyhlásenie pápežov za svätých
Medzi významné udalosti v živote biskupa Jána Hirku patrila pastoračná návšteva pápeža Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995 a predovšetkým procesy blahorečenia biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku.
 
Biskup Hirka s veľkou radosťou organizoval a viedol dve púte do Svätej zeme, púť do Lúrd a niekoľko pútí do Čenstochovej.
 
Aj po skončení aktívnej služby sa zúčastňoval na cirkevných akciách, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval.
 
Veľmi sa teší, že na budúci rok, po Pasche - v Nedeľu Božieho milosrdenstva budú vyhlásení za svätých pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol II.
 
Životopis prešovského emeritného biskupa zverejnila pri príležitosti jeho jubilea Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroj:
http://presov.korzar.sme.sk/c/7005435/presovsky-emeritny-greckokatolicky-biskup-jan-hirka-sa-doziva-90-rokov.html

Korzár
Naspäť na aktuality